Murzilka

(1924-to date)

5079    
 

1935 no. 7

 

1935 no. 8

1935 no. 10