Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1935

Moscow: Detgiz, 1935

300 x 226 mm. 20 pages

Edition: 150,250.

.

 

Cover by T. Lebedeva (Mavrina). Illustrations by M.Mikhaelis, K.Kuznetsov, V.Veretennikov, M.Dobrov, V.Shcheglov, M.Genke,  V.Tselmer, A.Kanevskii.