Murzilka

(1924-to date)

5079    
   

1929 no. 5

 

1929 no. 6