Murzilka

(1924-to date)

5079    
   

1928 no. 7

 

1928 no. 12