Mstislav Dobujinsky

(1875 - 1957)

9770

Aleksandr Pushkin

Станционный смотритель

The stationmaster

Moscow: Detizdat, 1936

195 x 140 mm. 32 pages

Edition: 300,000.  

 

Volume 11 from the series Pushkinskaya biblioteka.

 

Reference:

Startsev 1941, no.2982