Anastasia Zykina

(1978 - )

10851

Dmitrii Severiukhin

Анастасия Зыкина. Графика

Anastasiya Zykina. Graphics

Krasnoyarsk: Romanovykh, 2010

200 x 200 mm. 28 pages

Edition: 500

 

 

 

 

  Catalogue to a solo exhibition in Krasnoyarsk