Leonid Zusman

(1906 - 1984)

13491

Dr. Syuz (Dr. Seuss)

Ертель-Тертель

Yertle the Turtle

Leningrad: Detskaya literatura, 1966

286 x 215 mm. 16 pages

Edition: 300,000. 

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1970, no. 3417

Chistobaev 2020, p. 908