Oleg Zotov

(1928 - 1984)

10019

Maria Godunova

Фиолетовый Змей

The violet dragon

Moscow: Malysh, 1975

274 x 214 mm. 34 pages

Edition: 300,000. 

 

References:

[Startsev] 1985, no. 352

Chistobaev 2020, p. 876