Feliks-Lev Zbarskii

(1931 - 2016)

12751

Kornei Chukovskii

Бутерброд

The sandwich

Moscow: Detskii mir, 1961

275 x 220 mm. 16 pages 

Edition: 100,000. 

 

 

 

 

 

Illustrations both by Klyachko and Zbarskii

 

References:

Startsev 1966, no. 2463

Chistobav 2020, p. 797