Anastasiya Zavyalova

(1908 - 2001)

10206

Evgenia Trutneva

Азбука

Alphabet

Molotov: Ogiz, 1946

137 x 108 mm. 30 pages

Edition: 20,000. 

 

 

 

 

 

Reference:

Startsev 1950, no. 1724