Nikolai Zagrekov

(1897 - 1992)                1

11685

Olga Malkova and Olga Medvedko

Машков - Загреков
Учитель - ученик

Mashkov - Zagrekov

Teacher - pupil

Moscow: Skanrus, 2011

278 x 224 mm. 294 pages

Edition: 2,000. 

 

 

 

 

 

Copy with a dedication to LS by Olga Medvedko