Elena Yablonskaya  

(1918 - 2009)

8507

Nataliya Zabila

Катрусина белочка

Katrusina squirrel

Moscow: Detgiz, 1960

280 x 225 mm. 22 pages

Edition: 315,000. 

 

Reference:

Startsev 1961, no.  2859