Elena Vladyshenko

(c. 1950)1

6451

Lev Tolstoi

Koshchei bessmertnyi

Koshchei the immortal

Moscow: Goznak, 1986

330 x 260 mm. 24 pages

Edition: 600,000.