Georgii Vereiskii

(1886 - 1962)

11485

N. Yakovlev

Г. Верейский

G. Vereiskii

Moscow: Sovetskii khudozhnik, 1948

155 x 114 mm. 2 pages

Edition: 15,000