Regina Velikanova (1894-1972)

Chto byvalo

Boris Zhitkov

Chto byvalo

[What happened]

Moscow: Detizdat, 1939

220 x 174 mm. 36 pages

Edition: 50,000.