Oleg Vasilev

(1931 - 2013)

11173

Yurii Yarysh

Заичишкина книга

The bunny book

Moscow: Malysh, 1981

275 x 212 mm. 26 pages

Edition: 150,000.

 

Illustrations both by E. Bulatov and O. Vasilev.

 

References:

[Startsev] 1987, no. 3351

Chistobaev 2018, p. 874