Oleg Vasilev

(1931 - 2013)

11059

Vitalii Bianki

Синичкин календарь

The siskin calendar

Moscow: Malysh, 1973

215 x 160 mm. 54 pages

Edition: 1,000,000.

 

Illustrations both by E. Bulatov and O. Vasilev.

 

References:

{Startsev] 1984, no. 175

Chistobaev 2018, p. 865