Vitalii Tyulenev

(1937 - 1997)

9909

Ivan Bunin

Detstvo

Childhood

Leningrad: Khudozhnik RSFSR, 1979

282 x 214 mm. 30 pages

Edition: 200,000.