Mikhail Taranov

(1909 - 1973)

12752

Margarita Aliger

Зоя

Zoya

Leningrad: Lengiz, 1948

255 x 195 mm. 88 pages

Edition: 20,000. 

 

 

 

 

 

 

Poem, first published in 1943. Autolithographs both by Rudakov and Taranov.

 

Reference:

Startsev 1950, no. 30

Tarasenkov  1966, p. 13