Vladimir Sterligov

(1904 - 1973)

12700

Elena Ozeretskaia

Sovsem novye skazki

Totally new tales

Leningrad: Detskaia literatura, 1966

220 x 175 mm. 112 pages 

Edition: 150,000.