Margarita Staraste

(1914 - 2014)

12607

Dzidra Rinkule

Кузнечик-Удалец

The daring grasshopper

Riga: Latgosizdat, 1955

280 x 215 mm. 24 pages 

Edition: 25,000. 

 

 

 

 

 

Reference:

Startsev 1959, no.  2350