Pavel Sokolov

(1826 - 1905)

9204

Nikolai Gogol

Starosvetskie pomeshchiki

Old world landowners

Moscow: Ogiz,1948

192 x 135 mm. 56 pages

Edition: 10,000.