Evgenii Sidorkin

(1930 - 1982)

4784

Sergei Mikhalkov

Basni

Fables

Leningrad: Khudozhnik, 1957

294 x 224 mm. 28 pages

Edition: 150,000. 

 

With autograph of the author: G-nu Edmondu van der Kammen ot avtora, S Mikhalkov 6.IX.59.

 

References:

Chegodaeva 1983, no.438.