Dmitrii Shagin

(1957 - )

10872

 

Igor Smirnov-Okhtin

Pushkin, Kharms i drugie

Pushkin, Kharms and others

SPb Nov. lit. obozrenie, 2009

202 x 126 mm. 110 pages.

Edition: 1,000.

 

Illustrations by D. Shagin.