Segodnya                        (1918 - 1919)

9477

Aleksei Remizov

О судьбе огненной

On fiery destiny

Petrograd: Artel segodnia, 1919

205 x 150 mm. 4 pages

Edition: 1,000.

 

 

 

 

 

Design and illustrations by Turova

 

References:

Knizhnye Ugol 1919, p.24

Getty 1997, nr. 672

Moscow 1997, no. 61

Tarasenkov 1966, p. 317

New York 2002, no. 200

Semenikhin 2009, p. 172