Segodnya                        (1918 - 1919)

5686

Walt Whitman

Пионер

Pioneers

Petrograd: Artel segodnia, 1918

205 x 150 mm. 4 pages

Edition: 1,000.

 

 

 

 

 

Design and illustrations by Ermolaeva

 

References:

Knizhnye Ugol 1919, p.24

Kuznetsov 1991, no. 20

Moscow 1997, no. 68

New York 2002, no. 177

Tokyo 2004, no. g

Blinov 2005, p. 59

Lemmens 2005, p. 57