Segodnya                        (1918 - 1919)

1273

 

Natan Vengrov

Сегодня

Today

Petrograd: Artel segodnia,1918

205 x 150 mm. 4 pages

Copy nr. 32/125 handcoloured

 

 

Design and illustrations by Ermolaeva

 

References:

Knizhnye Ugol 1919, p.23

Tarasenkov 1966, p. 82

New York 2002, no. 178

Lemmens 2005, p. 57

Hellyer 2006, no. 864

Semenikhin 2009, p. 174

 

 

 

Сегодня

Today

Petrograd: Artel segodnia,1918

205 x 150 mm. 4 pages

Edition:1,000.