Segodnya                        (1918 - 1919)

7617

 

Sofiia Dubnova

Мать

Mother

Petrograd: Artel segodnia, 1918

205 x 150 mm. 4 pages

Edition: 125 handcoloured.

 

 

 

 

Design and illustrations by Lyubavina

 

References:

Knizhnye Ugol 1919, p.23

Tarasenkov 1966, p. 133

Moscow 1997, no. 61

Lemmens 2005, p. 56

Semenikhin 2009, p. 171

 

 

Мать

Mother

Petrograd: Artel segodnia, 1918

205 x 150 mm. 4 pages

Edition:1,000.