Segodnya                        (1918 - 1919)

Хвой

Spruce needles

   
1918   2013