Segodnya                        (1918 - 1919)

15890

Sergei Esenin

Исус младенец

Baby Jesus

Petrograd: Artel Segodnia, 1918

205 x 150 mm. 4 pages.

Edition: 1,000.

 

 

 

 

 

Design and illustrations by Turova

 

Knizhnye Ugol 1919, p.23

Tarasenkov 1966, p. 81

Mainz 1991, no. 65

Cohen 1997, no. 169

Moscow 1997, no. 63

New York 2002, no. 199

Blinov 2005, p. 59

Lemmens 2005, p. 56

Hellyer 2006, no. 530

Semenikhin 2009, p. 169