Satirical Journals

(1905 - 1906)

Pulemėt

The machine gun

 

 

 

 

 

 

1905 no. 1

 

 

1905 no. 2

 

1905 no. 3

 

1905 no. 3 express

 

 

 

1906 no. 4

 

1906 no. 5

 

 

1917 volume 1