Satirical Journals(1905-1906)

10686

Vladimir Shleev

Revoliutdiya 1905-1907 i izobrazitelnoe iskusstvo. Vypusk vtoroi: Moskva i rossiiskaya provintsiya

Revolution 1905-1907 and the fine arts. Second volume: Moscow and the Russian province

Moscow: Izobrazitelnoe iskusstvo, 1977

260 x 200 mm. 120 pages

Edition: 20,000.