Satirical Journals

(1905 - 1906)

8723

Vladimir Shleev

Revoliutdiia 1905-1907 i izobrazitelnoe iskusstvo. Vypusk pervyi: Peterburg

Revolution 1905-1907 and the fine arts. First volume: Petersburg

Moscow: Izobrazitelnoe iskusstvo, 1977

260 x 200 mm. 120 pages

Edition: 20,000.