Fedor Rojankovskii  (1891 - 1970)

Michka

Mishka

   

1947 French

 

1947 French Variant