Aleksandr Rodchenko

(1891 - 1956)               [

7677

Aleksei Khruchenykh

Заумники

Transrationalists

Petrograd: EUY, 1922

215 x 150 mm. 24 pages

Edition: unknown.

 

Poems by Aleksei Kruchenykh, G.Pletnikov and Velimir Khlebnikov

 

References:

Hellyer 2006, no. 259 

Compton 1978, pl.

Compton 1992, pl. 8

Getty 1997, no. 404

MoMA 2000, no. 343