Nikolai Radlov

(1889 - 1942)

7986

Nikolai Radlov

Risovanie s natury

Drawing after nature

Leningrad: Izd. sovetskikh khudozhnikov, 1935

246 x 178 mm. 92 pages

Edition: 3,300.