Aleksei Radakov

(1879 - 1942)      

440

Irina Viskova

А. Радаков. А. Юнгер

A. Radakov. A. Iunger

Moscow: Sovetskii Khudozhnik, 1989

340 x 245 mm. 72 pages

Edition: 75,000. 

 

  Volume from the series Mastera sovetskoi karikatury