Nikolai  Prokhorov

(1896 - 1942) 

10351

F. Zubarev

Штурм леса

Storming the forest

Leningrad: Molodaya gvardiya, 1931

180 x 128 mm. 32 pages 

Edition: 25,000. 

 

Reference:

Startsev 1933, no. 3720