Lidiya Poslyaskaya

(1922-1995)               [

10833

Aleksandr Prokofev

Днем весенним

On a spring day

Leningrad: Detgiz, 1956

270 x 220 mm. 12 pages 

Edition: 110,000. 

 

Reference:

Startsev 1959, no. 1320