Anatolii Pishchikov

(1940 - )

6171

Anatolii Pishchikov

Пиковая дама

The Queen of Spades

Pskov: Pishchikov, [1990]

180 x 120 mm. 4 sheets

Edition: unknown. 

 

 

 

 

 

Four etchings illustrating Pushkin's Pikovaia dama.

 

Reference:

Nijmegen 1993, pp. 24-25