Nathalie Parain

(1897 - 1958)

Charles Péguy

1947

1951

1952

1954