Elena Netskaya      (1908 - 1996)

8519

Vitalii Bianki

Паучок пилот

The spider pilot

Leningrad: Detgiz, 1956

270 x 220 mm. 16 pages

Edition: 100,000. 

 

Reference:

Startsev 1959, no. 192