Ernst Neizvestny

(1925 - 2016)

1656

Nikolai Novikov

Эрнст Неизвестный, судьба

Ernst Neizvestny, artist's fate

New York: Third Wave, 1992

222 x 205 mm. 200 pages

Edition: unknown. 

 

 

 

 

 

Illustrations by Neizvesny.