Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1992

Moscow: Detizdat, 1992

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 110,000.

.

  Cover by V.Dmitryuk. Illustrations by A.Sokolov, S.Denisov, V.Kanevskii, M.Miturich, V.Khlebnikova, A.Maksimov, V.Sergeev, E.Benyaminson, A.Aeshin, B.Trzhimetskii, V.Dmitryuk.