Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1991

Moscow: Detizdat, 1991

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 2,980,000.

.

  Cover by V.Chaplya. Illustrations by A.Sukhanov, T.Nikitina, V.Shishkov, V.Khlebnikova, O.Tesler, B.Trzhemetskii, V,Chaplya, P.Bagin, V.Diodorov, A.Semenov.