Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1990

Moscow: Detizdat, 1990

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,550,000.

.

  Cover by L.Tokmakov. Illustrations by LTokmakov, V.Khlebnikova, V.Sergeev, V.Chaplya, V.Kanevskii, V.Chizhikov, N.Ustinov, A.Semenov, V.Duvidov, T.Nikitina.