Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by .V.Vlasov, Illustrations by V.Vlasov, V.Kurdov, V.Dmitryuk, V.Chaplya, B.Kyshtymov, E.Benyaminson, A.Semenov.