Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by E. Rachev. Illustrations by V.Chaplya, A.Kiryanov, V.Khlevnikova, M.Panteleev, Z.Pozdnyakova, N.Charushin, V.Frolov, A.Semenov, V.Dmitryuk, A.Sokolov, O.Belchinskaya. O.Estis.