Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by V.Kanevskii. Illustrartions by Z.Pozdnyakova, V.Dmitryuk, T.Aleksandrova, V.Duvidov, A.Semenov, A.Dorofeev, V.Khlebnikova, L.Tishkov, M.Petrov, O.Statsevich.