Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, November 1986

Moscow: Detizdat, 1986

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

  Cover by V.Pertsov. Illustrations by V.Dmitryuk, B.Diodorov, V.Chizhikov, N.Ustinov, Ya.Tammsaara, L.Nizhnii (article), E.Monin, O.Tesler, O.Estis.